Κρατήσεις spa telephone 2323022422 23230 22422     spa print   spa community  
spa slider spa slider spa slider spa slider spa slider spa slider spa slider
spa     spa     spa     spa     spa     spa     spa    
Νέα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ. προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016» προϋπολογισμού 48.665,39 € με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα  δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τα οποία αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας και στην σχετική μελέτη (υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- ποσοστό έκπτωσης).

β)Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., ώρα λήξης 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ΔΑΕ, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ και ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει ανάδοχος για το σύνολο των ομάδων ή για κάποιες από τις ομάδες προϊόντων, τότε για αυτές θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές έως τις 14/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. οπότε και θα συγκροτηθεί εκ νέου η επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επανάληψη του, για όσες ομάδες χρειαστεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση στον τύπο.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το λογιστήριο της Σιντικής ΔΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2323022434, fax: 2323022434). Επίσης, ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΑΕ (
www.spa.gr).


 

Σιδηρόκαστρο 28/6/2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Το Δ.Σ. της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ , προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015» προϋπολογισμού 43.507,81 € με το ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής :

α) με ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημερομηνία παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα εξής είδη : κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – ποσοστό έκπτωσης.
β) με τιμές μονάδος για τα υπόλοιπα είδη (σχετική μελέτη – υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδος).

Η ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ και ώρα λήξης 12:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ στο Δημοτικό Μέγαρο 3ος όροφος.
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό θα ισχύσουν οι όροι διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το λογιστήριο της Σιντικής ΔΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. Τηλέφωνο και FAX : 23230 22434.

Σιδηρόκαστρο, 23/07/2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παππάς Χρήστος  


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δ.Σ. της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ , προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Αντικατάσταση κατεστραμμένων καλωδιώσεων & πινάκων - εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας – σταθμήμετρου - τηλεχειρισμού στο Υ/Η σταθμό Αγκίστρου.»

με προϋπολογισμό 71.340,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%).
Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών:
Α) Κατηγορία Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Αναλυτικά:
Δαπάνη Εργασιών : 58.000,00€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% : 13.340,00 €

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ Σιδ/στρο Βενιζέλου 34 ,3ος όροφος, μέχρι τις 27-07-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την αρ. απόφαση 82/2015 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23230-22434, FAX επικοινωνίας 23230-22434, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Τούρνα Κάλλια 23230-22434 .

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 1.160,00 ΕΥΡΩ. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης
5. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων καλωδιώσεων & πινάκων - εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας – σταθμήμετρου - τηλεχειρισμού στο Υ/Η σταθμό Αγκίστρου.» αποφασίστηκε με την αριθμ. 82/2015 Απόφαση του Δ.Σ της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Σιντικής ΔΑΕ στο δημοτικό μέγαρο και στα τηλ: +30 2323022434 και fax: +30 2323022434


 


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΔΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015»


Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Σιντικής Δ.Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015» προϋπολογισμού 43.507,81 € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τα οποία αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας και στην αρίθμ. 5/2014 σχετική μελέτη (υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- ποσοστό έκπτωσης).
β) Με τιμές μονάδος για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: είδη παντοπωλείου (αρίθμ. 5/2014 σχετική μελέτη -υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- τιμή μονάδος), είδη αρτοποιείου , κ.λ.π.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα έναρξης 11:00 μ.μ. , ώρα λήξης 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ΔΑΕ, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ και ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης με το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά.
Οι προσφορές θα είναι ξεχωριστές για κάθε φορέα και θα γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια του κάθε φορέα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το λογιστήριο της Σιντικής ΔΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2323022434, fax: 2323022434). Επίσης, ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΑΕ ( www.spa.gr).


Σιδηρόκαστρο, 14/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε στον εσπερινό που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/07/2015 και ώρα 19:30, στο Παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στον χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
 
             Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Παππάς Χρήστος
Νέα
Η περιοχή
Gallery
Βρείτε μας στο:
Not The Same - Marketing & Graphics Design                powered by GoDigital CMS